HLAVNÍ VÝSTUPY

Specializované mapy

Databáze

Audiovizuální výstup

Výstava

Monografie

TÉMATA

Mapy

Fotografie

Řeka

Krajina

Doprava

Rekreace

Povodně

Vodní díla

O PROJEKTU

Cíle řešení projektu mají úzkou vazbu na hlavní cíl programu NAKI III, zejména Tematickou prioritu 3: Národní a kulturní identita v proměnách a exploataci kulturní krajiny. Změny krajiny a jejího využívání, a proměny v lidských činnostech, které s těmito změnami souvisejí, jsou velmi zásadní pro pochopení historické krajiny v okolí Vltavy. Navazujeme na předchozí úspěšně řešený projekt NAKI II "Vltava – proměny historické krajiny v důsledku povodní, stavby přehrad a změn ve využití území s vazbami na kulturní a společenské aktivity v okolí řeky" (zde), při jehož zpracování se ukázalo velké množství dalších témat, která byla dosud neřešená. V projektu bude řešena zejména funkce řeky ve smyslu spojnice (doprava osob i surovin), ale i bariéry (nutnost brodů, přívozů, mostů). Obě funkce velmi ovlivnily lidské činnosti a exploataci kulturní krajiny podél řeky. Projekt se dále hlásí k vedlejším Tematickým prioritám 4. Národní a kulturní identita v paměťové kultuře národa a 16. Metody identifikace, dokumentace, evidence a interpretace národního nemovitého a movitého kulturního dědictví. K řešení projektu plánujeme využít řadu paměťových institucí (archivů, muzeí, knihoven) i lokálních zdrojů v podobě kronik či výpovědí pamětníků. Zpracování takto získaných dílčích informací, a především jejich interpretace, přinese nové informace a pohledy na změny historické krajiny a její využívání.

Hlavním cílem projektu je diskutovat a prezentovat proměny funkcí Vltavy a s nimi souvisejících aktivit za pomoci analýzy velkého množství archivních materiálů (dokumentů, map, plánů, fotografií) a jejich kombinací a digitalizací navázat na existující výsledky předchozího projektu. S využitím nových technologií bude pokračováno v zachování, dokumentaci a zpřístupnění velkého množství informací o historii Vltavy, včetně jejího kulturního dědictví.

Projekt bude působit v roli transferu historických informací do vzdělávání moderními kartografickými metodami, k uchování národní paměti, formování národní identity a kultury v nejširším, multikulturním smyslu, a formování historického vědomí společnosti.     

FAKTA

V obou projektech bylo zatím zpracováno

2500

Map, mapových listů a plánů

1800

Fotografií

23

Modelovaných objektů

17

Navštívených archivů, muzeí, sběratelů a pamětníků

Autorský tým

Za projektem stojí přední čeští odborníci na kartografii, geografii a vodní hospodářství


Velký dík patří samozřejmě všem spolupracujícím institucím, archivářům, sběratelům a pamětníkům.